Over Asbestcare

Onze visie

Asbest is een bijzonder schadelijke stof die in het verleden veelvuldig gebruikt werd, zowel bij industriebouw als voor particuliere woningbouw. De substantie is terug te vinden in heel wat bouwmaterialen in gebouwen uit de periode 1960 – 1998, waaronder golfplaten en leien, menuiserite platen, vloerbekleding, isolatie rond verwarmingsbuizen, gipsbepleistering, schoorsteenpijpen, dakgoten, vloer- of muurtegels, enz.…
Asbest vormt dus een aanzienlijk risico voor de gezondheid van zowel burgers als werknemers. Gelukkig is het gebruik ervan intussen op wettelijke basis verboden en is asbestverwijdering een actueel gezondheidsthema geworden.

Eind 2014 heeft de Vlaamse Regering een versneld asbestafbouwbeleid goedgekeurd. Tegen 2040 wil Vlaanderen asbestveilig zijn. Het te volgen actieplan van asbestinventarisatie, de versnelde verwijdering van risicohoudende asbesttoepassingen en de voorbeeldfunctie van de overheid is ondertussen ingezet. Scholen, publieke overheidsgebouwen, residentiële gebouwen en de land- en tuinbouw komen aan bod als prioritaire doelgroepen. Maar ook elke particulier met een gezinswoning gebouwd voor 1998 moet alle risico’s op kanker en asbestose kunnen herleiden tot een minimum.

Asbest Care NV – opgericht door Raf en Steve Vanswartenbrouck, Werner Willemoons en Arthur Bukavyn – beschikt over de nodige ervaring, kennis en erkenning door FOD WASO om deze risicovolle asbestsanering op een correcte manier uit te voeren. De komende jaren willen wij ook de particuliere markt bewuster maken van de gevaren van asbesthoudende materialen en hen begeleiden bij een veilig verwijderingsproces. Voor de particulier is het zeer moeilijk om alle asbesttoepassingen te herkennen én de echte risico’s van de verwijdering voldoende in te schatten. Wij willen de kloof tussen particulier en industrie verkleinen via een webshop met hands-on informatie, de juiste gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor het uitvoeren van welbepaalde eenvoudige handelingen. Onze website biedt de mogelijkheid tot een directe offerteaanvraag voor het verwijderen van asbest via de methode van eenvoudige handelingen, via de couveusezaktechniek en/of via de methode van een hermetische zone.

Wij opereren vanuit een professionele ethiek met de aangewezen skills vanuit onze eigen ervaringen (environmental & waste development, recycling management, client customer relationship management, innovation management, milieu & duurzaamheidsmanagement).

Tagline

Calamiteiten

Wij zijn gespecialiseerd in het optreden bij calamiteiten. Onze teams staan 24/24 en 7/7 paraat. Wij treden op bij brand, gebouwen met instortingsgevaar en alle andere dringende oproepen.

Couveusezak methode

Het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevat, mag uitgevoerd worden d.m.v. de couveusezak methode indien het werken in open lucht betreft.

Tagline

Hermetische zone

De hermetische zone dient er voor te zorgen dat niemand buiten deze zone kan blootgesteld worden aan asbestvezels tijdens de asbestverwijderingswerken. Een aantal bekende toepassingen: leidingisolatie in een kelder- of verwarmingsruimte, spuitasbest, asbesthoudend materiaal dat enkel verwijderd kan worden door het te beschadigen etc.

Tagline

Eenvoudige handelingen

Eenvoudige handelingen zijn methodes van verwijdering van gebonden asbesthoudend materiaal, waarbij het risico op vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezel per cm³ niet wordt overschreden. Een aantal bekende toepassingen: golfplaten, leien, bloembakken, schoorstenen, vensterdorpels…